Voor het gehele gebied van Waterschap Aa en Maas is een GGOR visie opgesteld met betrokken partijen. GGOR staat voor: Gewenste grond en Oppervlaktewater Regime. Dit betekent dat we het watersysteem zo goed mogelijk inrichten en afstemmen op alle verschillende functies die in een gebied voorkomen. Met de GGOR maken we afspraken over het peilbeheer voor landbouw, stedelijke behoeften en natuur en stemmen deze zoveel mogelijk op elkaar af.

Het hoofddoel van het opstellen van een GGOR is de watervoorziening van het stroomgebied verbeteren. Dat gebeurt in samenspraak met betrokkenen zoals omwonenden en grondeigenaren.

Zo zorgen we ervoor dat:

  • er een betere balans ontstaat tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte;
  • er minder sprake is van wateroverlast;
  • waterkwaliteitsdoelstellingen behaald worden.

Het gaat om het nemen van maatregelen zoals: peilgestuurde drainage, aanpassen peilen, plaatsen van stuwtjes, aanpassen duikers etc.

Kijk voor meer informatie op de website van waterschap Aa en Maas.